Physical Education Archive

Sa Paanong Paraan Malilinang Ang Kahutukan Ng Ating Katawan? A.Cu…

sa paanong paraan malilinang ang kahutukan ng ating katawan? a.Curl-up b.standing long jump c.pushd.two hand ankle grip​ Answer: [tex]\huge\color{cyan}{\boxed{{\colorbox{pink}{thanks}}}}[/tex] [tex]\huge\color{pink}{\boxed{{\colorbox{cyan}{for!}}}}[/tex] [tex]\huge\color{cyan}{\boxed{{\colorbox{pink}{the!}}}}[/tex] [tex]\huge\color{pink}{\boxed{{\colorbox{cyan}{points}}}}[/tex] [tex]\bold\color{orange}\box}[/tex] [tex]\pink{ \rule{100pt}{1000000pt}}tex] [/tex] Answer: A. Explanation: