English Archive

Sumasampalataya Prayer Tagalog

sumasampalataya prayer tagalog SUMASAMPALATAYA   Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.   Sumasampalataya naman ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos,Panginoon nating lahat;   nagkatawang-tao sya lalang ng