Math Archive

Fractions Worksheet..​

Fractions Worksheet..​ Answer 1-8 A 1.)5/6 2.)9/10 3.)6/6 4.)4/6 5.)7/8 6.)3/4 7.)4/5 8.)2/2 1-8 B 1.)11/8 2.)4/6 3.)10/7 4.)6/10 5.)5/10 6.)6/8 7.)2/9 8.)13/9 panlipunan araling ng binisaya sinugbuanong bisaya pamilihan ang istruktura mga estruktura bawat katangian isa