Give 4 Offline Softwere Used In Logo Making​

Give 4 offline softwere used in logo making​

[tex]\huge \underline{\tt \green{ ART//ANSWER}}[/tex]

Four (4) examples of offline softwere used in logo making:

  1. CorelDRAW
  2. TurboLogo
  3. Gravit Designer
  4. Hatchful by Shopify

[tex]\huge\green{\overline{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad \quad\quad\quad\quad\quad\quad\ \: }}[/tex]

  • [tex]\underline{\tt \green{ HOPE \: \: THIS \: \: HELPS. \: GOODLUCK}}[/tex]

#Brainly

See also  GAWAIN SA PAGKATUTO BILANG 3 BAWAT BANSA AY MAY KANYA KANYANG PARAAN NG...